آدرس و شماره تماس بیمارستان فوق تخصصی زنان وزایمان دکتر ابوطالب صارمی

آدرس و شماره تماس مطب ابوطالب صارمی

بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم

تهران
  شهرک اکباتان - فاز ۳ - بیمارستان فوق تخصصی زنان و زایمان صارم

تلفن ها:۴۴۶۷۰۸۸۸۹

۴۴۶۷۰۸۸۸-۹

آدرس و شماره تماس بیمارستان فوق تخصصی زنان وزایمان دکتر ابوطالب صارمی