سرگرمی و فال روزانه و مطالب خواندنی

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه ها

تیتر روزنامه های دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ , صفحه اول روزنامه های 13 اردیبهشت 95, روزنامه های دوشنبه 13 اردیبهشت 95, عناوین روزنامه های دوشنبه 13 اردیبهشت 95,صفحه اول روزنامه های امروز, عناوین روزنامه های امروز دوشنبه,تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه ها

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه ها

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه ها

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه ها

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه های صبح

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

در این مطلب از جزقل نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های سیاسی و اجتماعی امروز 13 اردیبهشت ۹۵  را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

عکس تصاویر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

 

به محض آمدن روزنامه های اجتماعی و سیاسی سریعا تصاویر آنها روی سایت قرار می گیرد

همپنین در این قسمت می توانید عناوین روزنامه های ورزشی فردا را مشاهده نمایید.

 

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵,نیم صفحه اول روزنامه های صبح ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه های سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های دوشنبه 13 اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های سیاسی و اجتماعی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه های سیاسی صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵, تیتر روزنامه های دوشنبه

عناوین روزنامه های ورزشی امروز 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

عناوین روزنامه های ورزشی امروز 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

عناوین روزنامه های ورزشی امروز 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵,نیم صفحه اول روزنامه های صبح ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه های سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های دوشنبه 13 اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های سیاسی و اجتماعی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه های سیاسی صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵, تیتر روزنامه های دوشنبه

 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵,نیم صفحه اول روزنامه های صبح ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه های سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های دوشنبه 13 اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های سیاسی و اجتماعی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه های سیاسی صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵, تیتر روزنامه های دوشنبه

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

 

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

 

تیتر روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

 

*******  *******  *******  *******

 

روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

روزنامه های 13 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه های صبح

عنوان های روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

*******  *******  *******  *******

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵,نیم صفحه اول روزنامه های صبح ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه های سیاسی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه های سیاسی و اجتماعی ۱۳ اردیبهشت ۹۵,تیتر روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,عناوین روزنامه های سیاسی صبح دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,صفحه اول روزنامه سیاسی و اجتماعی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵, تیتر روزنامه های دوشنبه

تیتر روزنامه های ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 

 منبع :jezghel.com

گلچین شبکه خبر از عناوین روزنامه های روز www.irinn.ir/list/12/روزنامه%20های%20امروز‎Cached Similarروزنامه های ورزشی یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۵ ... عنایت: پنالتی استقلال درست بود گل اول نفت هم آفساید نبود، بحران در تیم همیشه آرام سایپا، خوردبین: داوری ها را به خدا ... عناوین روزنامه های امروز 12 اردیبهشت 95 ، صفحه اول روزنامه های یکشنبه gahar.ir/newspaper-2/‎Cached Similarعناوین روزنامه های امروز,صفحه اول روزنامه ها,تیتر روزنامه,صفحه اول روزنامه های ورزشی, نیم ... عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۱۲ اردیبهشت : ... امروز عناوین روزنامه های امروز تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی عناوین روزنامه های ورزشی ۲۷ فروردین ۹۵ ... عناوین روزنامه های ورزشی 13 اردیبهشت 95 + عکس - جزقل jezghel.com/.../title...newspaper/title-of-sport-newspaper-in-13-ordibehesht-95‎Cached9 ساعت قبل ... عناوین روزنامه های ورزشی ۱۳ اردیبهشت ۹۵ + عکس ... نیم‌ صفحه اول روزنامه‌ های ورزشی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵,روزنامه ورزشی ۱۳ ... تیتر روزنامه های ۵ اردیبهشت ۹۵ + صفحه اول روزنامه ها · تیتر روزنامه های 6 اردیبهشت 95 + صفحه اول روزنامه ها ... عناوین روزنامه های امروز - Bartarinha.IR | برترین ها www.bartarinha.ir/fa/news/251/‎Cached Similarعناوین روزنامه های امروز روزنامه،خبر،اطلاعات،ایران،ابرار،تهران امروز،جام جم،خبر ورزشی، خراسان،دنیای ... بازدید از صفحه اول · نسخه چاپی ... فال روزانه 1395/02/13. آرشیو صفحه اول روزنامه های کشور - نیوزمی newsme.blogsky.com/category/روزنامه‎Cached Similarتیتر صفحه اول و عناوین روزنامه های ایران دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 سیاسی اقتصای ... برچسب‌ها: عناوین روزنامه ها 13 اردیبهشت 95، روزنامه های کشور 13 اردیبهشت 95، ... تر صفحه اول و عناوین روزنامه های ایران دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ... newsme.blogsky.com/.../تر-صفحه-اول-و-عناوین-روزنامه-های-ایران-دوشنبه-13-اردیبهشت-1395-سیاسی-اقتصای-ورزشی-پیشخوان-تیتر-صفحه-ا...‎Cached18 ساعت قبل ... روزنامه های : همشهری - آرمان - اعتماد - . عناوین روزنامه های ایران امروز 13 ارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

بیوگرافی علی زند وکیلی + عکس جدید علی زند وکیلی

بیوگرافی علی زند وکیلی + عکس جدید علی زند وکیلی

بیوگرافی علی زند وکیلی

بیوگرافی علی زند وکیلی + عکس جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی

بیوگرافی علی زند وکیلی

در این قسمت از جزقل برای شما عزیزان بیوگرافی علی زند وکیلی + جدیدترین عکس علی زند وکیلی قرار داده شده است .

 

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

جدیدترین عکس علی زند وکیلی

((بیوگرافی))

علی زند وکیلی (زاده ۱۳۶۵ شیراز) خواننده و نوازنده است. فعالیت‌های هنری خود را از سه سالگی با نواختن تنبک و آواز شروع کرد و در سال ۱۳۷۷ به هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال ۱۳۸۱ به هنرستان موسیقی تهران وارد واز همان هنرستان فارغ‌التحصیل شد و در حال حاضر کارشناس موسیقی می‌باشد.
وی به همراه برادر خود، محمد زند وکیلی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه‌های دنگ شو، خموش، طلوع، نغمه کیمیا، شروندو گلبانگ را دارد و کنسرتهایی نیز به همراه این گروه‌ها برگزار کرده است.
از جمله کارهای شاخص وی می‌توان به تیتراژ مجموعه‌های دزد و پلیس، پژمان (آخر قصه) و شاهگوش (زهره) اشاره کرد. او در زمستان ۱۳۹۲ آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در ژانر سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در ۱۴ قطعه منتشر کرد. علی زند وکیلی در سی امین جشنواره موسیقی فجر در شیراز در ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۳ به اجرای برنامه پرداخت.
آلبوم‌ها

    میان تاریکی – ۱۳۹۰ (به همراه بابک غسالی)
    عبور از مه – ۱۳۹۲ (به همراه هامون بهرامی‌مقدم)
    دشت جنون – ۱۳۹۴
    همنشین درد – ۱۳۹۴
    یادی به رنگ امروز – ۱۳۹۴

 

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

عکس های جدید علی زند وکیلی در اینستاگرام

عکس های جدید علی زند وکیلی

بیوگرافی علی زند وکیلی


منبع  :jezghel.com
بیوگرافی علی زند وکیلی + عکس جدید علی زند وکیلی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا

افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا

افزایش ناگهانی قیمت طلا

افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا

افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا

افزایش ناگهانی قیمت طلا

در این قسمت از جزقل افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

رییس اتحادیه طلا و جواهر افزایش قیمت طلا و سکه را ناشی از افزایش قیمت جهانی دانست و تاکید کرد که این موضوع مربوط به مسائل داخلی یا حباب در بازار نیست.
دلیل افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار

رییس اتحادیه طلا و جواهر افزایش قیمت طلا و سکه را ناشی از افزایش قیمت جهانی دانست و تاکید کرد که این موضوع مربوط به مسائل داخلی یا حباب در بازار نیست.محمد کشتی‌آرای دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه را تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در مورد مسائل مالی عنوان و اظهار کرد: این تصمیمات منجر به افزایش دو درصدی ارزش ین شده و همین موضوع منجر به کاهش ارزش دلار و در نهایت بالا رفتن قیمت طلا و سکه شد.

وی ادامه داد: افزایش دو درصدی ارزش ین باعث کاهش ارزش دلار شده و از طرف دیگر قیمت جهانی طلا نیز حدود پنج درصد افزایش یافت.کشتی آرای در عین حال بیان کرد: در بازار داخلی نیز کاهش ارزش دلار باعث افزایش ۲٫۸ درصدی قیمت طلا و سکه شد.رییس اتحادیه طلا و جواهر همچنین اظهار کرد: همه این عوامل باعث شد قیمت سکه در طول هفته گذشته ۲۵ هزار تومان افزایش یابد که این قیمت‌ها تا فردا ظهر که بازارهای جهانی گشایش می‌یابد، ادامه خواهد داشت.

وی کاهش قیمت سهام در آسیا را از دیگر عواملی عنوان کرد که باعث افزایش تقاضای خرید طلا و به دنبال آن بالارفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی شد.

کشتی آرای در پایان خاطرنشان کرد: هم‌پای افزایش قیمت طلا شاهد افزایش قیمت پلاتین و نقره نیز در بازار داخلی هستیم.

افزایش ناگهانی قیمت طلا


منبع :jezghel.com
افزایش ناگهانی قیمت طلا + افزایش قیمت طلا


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

دلایل ریزش مژه

بسیاری متوجه ریزش مژه‎های خود می‎شوند اما مشخص است که هیچ نگرانی در رابطه با این موضوع ندارند و متاسفانه این به دلیل اعتقاد غلطی است که میان ما ایرانی‌ها وجود دارد و آن هم این که ریختن مژه‌ها را اتفاقی خوش یُمن می‎دانیم. اما آن چه که باعث جلوه و زیبایی هر چه بیشتر چهره شما می‎شود، داشتن مژه‎هایی پرپشت و زیبا است. هر اندازه مژه‌های پرپشت و بلندتر باشد، به همان اندازه نیز چشمان شما زیبا جلوه خواهد شد. اما این روزها با وجود تغذیه نادرست و عدم توجه به چنین موارد داشتن مژه‌های بلند و پرپشت بسیار سخت است. به دلیل همان باور غلط همه ما یاد گرفته‌ایم به محض آن که مطلع شدیم یک مژه از چشم‌مان افتاده است شروع به آرزو کنیم اما غافل از آن که ریزش مژه نوعی هشدار است زیرا دلیل ریختن مژه‌ها در افراد مختلف، متفاوت است. در این مقاله به دلایل ریزش مژه خواهیم پرداخت. اگر مژه‌های شما می‎ریزد به جای آن که آرزو کنید به دنبال علت آن باشید.

 

ریزش مژه به دلیل وجود عفونت

وجود عفونت در چشم شما مخصوصا در قسمت پلک چشم منجر به ریزش مژه‌ها می‎شود. علاوه بر ریختن مژه عفونت برای چشم نیز مضر است زیرا وقتی مژه‌ها بریزد دیگر مانعی برای ورود گرد و غبار و مواد آلاینده به درون چشم وجود ندارد. آماس پلک چشم به دلیل وجود نوعی عفونت باکتریایی رخ می‎دهد که منجر به ریختن مژه‎ها و خارش و تورم چشم خواهد شد. عفونت ممکن است به دلیل هجوم ویروس به چشم شما نیز ایجاد شود و در پی آن تورم و عفونت پدید آید. این ویروس‌ها در منافذ و پیاز مژه قرار گرفته و وقتی مقدار آن زیاد می‎شود باعث ریزش مژه می‎شود.
 

ریزش مژه به دلیل ضعف سیستم ایمنی

گاهی اوقات هنگامی که سیستم ایمنی بدن تضعیف می‎شود باعث ریزش مو در نواحی مختلف بدن از جمله مژه‌های چشم می‏شود. این بیماری ریزش مو نام دارد که بر اثر ان سیستم ایمنی بدن به پیاز مو حمله می‎کند و باعث ریزش مو می‎شود. در چنین موردی مصرف آنتی بیوتیک‌های تجویزی موجب جلوگیری از ریزش مو از جمله مژه‌ها خواهد بود.
 

ریزش مژه به دلیل آرایش چشم

سلامتی چشم ارتباطی با آرایش چشم ندارد اما آرایش بر مژه‌های شما بسیار اثر گذار است و ممکن است موجب نابودی آن‌ها شود. لوازم آرایشی زمخت و زبر هم چون ریمل ضخیم باعث کش دادن مژه شده و در نهایت آن را ضعیف می‎کند.. به جز این مورد موقع پاک کردن آرایش چشم، اگر چشم‎های خود را بمالید و یا خیلی زیاد فشار دهید نیز باعث شکستن و ریزش مژه‌های خود خواهید شد.
 

ریزش مژه به دلیل وجود استرس بیش از اندازه

استرس به طور کلی بر سلامت عمومی و نیز سلامت چشم‌های شما مضر است. شکسته شدن مژه‌ها و ایجاد خطر برای سلامت چشم به دلیل تماس با مواد آلرژی‌زا در اثر کمبود خواب، رژیم غذایی نامناسب و خستگی عمومی ناشی از استرس خواهد بود.
 

ریزش مژه‌ها به دلیل کم کاری تیروئید

عملکرد نادرست غده تیروئید یعنی پرکاری یا کم کاری آن نیز باعث ایجاد اختلال هورمونی در بدن می‎شود و منجر به ریزش مژه‌ها خواهد شد. اگر ریزش مژه‌های شما به این دلیل باشد جای نگرانی نیست زیرا پس از درمان این مشکل با مراقبت و تقویت و رعایت برخی اصول مجددا مژه‌های شما رشد خواهد کرد.
 

ریزش مژه‌ها به دلیل بالا رفتن سن و پیر شدن

این یک حقیقت انکارناگذیر است که با افزایش سن بدن شما روند فرسایشی آهسته و ثابتی را در پیش می‎گیرد و این مسئله قابل تغییر نیست. اما اگر ریزش موی شما شدید شده و احساس خطر میکنید بد نیست به یک متخصص پوست، مو و زیبایی مراجعه کنید تا تحت معاینه قرار بگیرید.
 

توصیه‌هایی برای پرپشت شدن مژه‌ها

۱- مراقبت از مژ‌ه‌ها نخستین گام برای داشتن مژه‌هایی زیبا و ضخیم و بلند است. مژه‌های خود را در شرایط بهداشتی نگهدارید و تا حد امکان از خوابیدن با آرایش اجتناب نمایید.
۲- یک شانه مخصوص مژه یا ریمل تهیه کنید و مژه‌های خود را شانه کنید. سعی کنید انجام این عمل برای شما به یک عادت خوب تبدیل شود تا به این ترتیب مژه‌های شما تقویت شده و از شکستن آن‌ها جلوگیری شود.
۳- برای آن که مژه‌های خود را سلامت نگهدارید از یک روش خانگی برای این کار استفاده کنید برای نمونه می‎توانید به شکل منظم با استفاده از روغن زیتون مژه‌ها را حفاظت نمایید.
۴- وازلین ماده‌ی دیگری است که موجب تقویت مژه‌ها می‎شود. برای براق شدن مژه‎ها نیز بسیاری از روغن بادام بهره می‎برند. ترکیب تخم مرغ با روغن می‎تواند مانع شکستن مژه‌ها شود. رشد مژه‌ها بسیار کند است و هنگامی که شروع به رشد نمایند در حد چند میلی‎متر ادامه خواهد داشت.
۵- اگر مژه‎هایی کوتاه و نازک دارید می‎توانید با استفاده از یک ریمل آن‌ها را بلند و ضخیم نمایید. محصولات آرایشی حجم دهنده زیادی در بازار موجود است که با کمک گرفتن از آن‌ها می‎توانید مژه‌های خود را برجسته نشان دهید.
۶- حتما این نکته را به یاد داشته باشید که قبل از خوابیدن تمام آرایش صورت خود را پاک کنید. علت این توصیه این است که استفاده افراطی از لوازم آرایش و پاک نکردن کامل آن موجب ضعیف‎تر شدن مژه‌ها می‎شود.
۷- اگر از بلندی و یا تراکم مژه‎های خود راضی نیستید می‎توانید از مژه مصنوعی استفاده کنید. برای استفاده از مژه مصنوعی در محل مورد نظر چسب مخصوص را مالیده و سپس مژه‌ها را بچسبانید. برای چسباندن مژه مصنوعی مهارت نیاز است و خیلی باید احتیاط کنید تا چسب به چشم‎تان تماس پیدا نکند.
 

نکاتی برای استفاده از مژه مصنوعی

اگر مژه‌های شما شکننده است و یا خیلی کم پشت و کوتاه است و نمی‎توانید منتظر بمانید تا تقویت شود می‎توانید از مژه مصنوعی استفاده کنید اما پیش از خرید مژه مصنوعی به نکات زیر توجه نمایید:
 

توجه به سایز مژه‌ها

برا آن که مژه‌های مصنوعی خوبی برای خود قرار دهید دقت نمایید که مژه‎های مصنوعی از مژه‌های شما بلندتر نباشد و بهتر است که رشته‌های نازک تریا مژه‌های دانه‌ای و تک را انتخاب نمایید که راحت‌تر می‎توانید آن را روی پلک قرار دهید و اصلا مشخص نخواهد بود که طبیعی نیست.
 

شکل مدور با طول متوسط

برای آن که مژه‌های مصنوعی انتخاب کنید چشمانتان را بهتر از حالت عادی جلوه کند بهتر از پیش از خرید آن را روی پلک خود قرار دهید. اگر نمی‎دانید کدام را انتخاب کنید بهتر است که جفت‎هایی با طول متوسط که شکل مدوری دارند را انتخاب نمایید.
 

انتخاب چسب مژه خوب

استفاده از چشبهای فاقد شیرابه بهترین نوع چسب برای انجام این کار است. چون قرار است این چسب روی یک بافت پوستی مالیده شود بهتر است ابتدا آن را تست کنید و سپس اگر آلرژی نداشتید از آن استفاده نمایید.
 

انتخاب بهترین مژه مصنوعی

مژه‌های طبیعی

این مژه‌ها حجم متوسطی دارند و نازک و ظریف هستند و خیلی مصنوعی بودن آن جلوه نخواهد داشت و می‎توان برای یک روز از ان استفاده نمود.
 

مژه‌های تک

اگر بسیار به ضخامت عرض مژه‌ها حساس هستید و یا نمی‎توانید مژه مصنوعی به اندازه چشم خود انتخاب نمایید بهتر است از مژه‎های تک استفاده کنید تا روی ضخامت و عرض مژه‌ها نیز کنترل داشته باشید. البته قرار دادن این مژه‌ها اندکی سخت‌تر و زمانبر است زیرا باید به صورت تکی روی خط مژه قرار گیرد و نیز در میزان چسب مورد استفاده هم باید دقت و احتیاط کرد.
 

مژه‎های کامل

اگر قرار است از مژه‌های کامل استفاده نمایید که تغییر بیشتری در چهره شما ایجاد شود باید بگویم انتخاب خوبی کرده‎اید. این مژه‌ها بیشتر حس کلاسیک به شما خواهد بخشید و برای باوقارتر نشان دادن آن می‎توانید نوک آن را اندکی ریمل بزنید و به سمت بالا انحنا دهید.
 

مژه‌های مصنوعی با طول کوتاه بلند

استفاده از این مژه‌های کوتاه بلند چهره شما را طبیعی‎تر نشان می‎دهد و برای مراسم‌ها خاص بسیار عالی هستند.
 

مراحل برداشتن مژه‌های مصنوعی:

برای برداشتن مژه مصنوعی، به آرامی از وسط آن را بگیرید و برای کنده شدن چسب مژه از یک سیلیکون آرایشی استفاده نمایید و سپس پاکش کنید.
برای برداشتن مژه از خیس کردن مژه اجتناب نمایید و با دقت و احتیاط آن را از روی پلک بردارید.
نکات بهداشتی را رعایت کنید و هر جفت مژه مصنوعی را بیش از چهار الی پنج بار استفاده نکنید و با افراد دیگر به طور مشترک استفاده نکنید.
 

نقش تغذیه در ریزش مژه

یک عامل مهم در ریزش مژه مانند سایر بیماری‎های پوست و مو، تغذیه نامناسب است. دلیل ریزش مژه می‎تواند تغذیه نامناسب و ضعیف شدن ریشه موها در اثر ابتلا به بیماری‌های تغذیه‌ای مانند پرخوری عصبی، بی‌اشتهایی عصبی و… باید که بر روی پوست و موی کل بدن نیز اثر گذار خواهد بود. اگر ریزش مژه دارید برنامه غذایی یک هفته خود را یادداشت کرده و سپس به یک متخصص تغذیه رجوع کنید تا مورد بررسی قرار گیرد. شاید به نظر شما تغذیه صحیحی داشته باشید اما وقتی برنامه خود را مکتوب کرده و با پزشک مشورت نمایید متوجه خواهید شد که جای برخی مواد مغذی در غذاهای شما خالی است و لازم است که این مواد در رژیم غذایی شما گنجانده شود.

 

 منبع  :www.chidani.com

علل اصلی ریزش مژه و درمان آن با روشهای سنتی - بیتوته www.beytoote.com/attire/hair/cause3-hair-loss.html‎Cached Similarعلل اصلی ریزش مژه ها در خانم ها و آقایان,راهکارهایی جهت تقویت ابرو و مژه ها,کدام محصولات در درمان ریزش مژه‌ها موثرند؟,روش‌های سنتی برای پرپشتی ابروها و مژه‌ها, استفاده از ... 9 علت ریزش ابروها و مژه‌ها - تبیان www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=265858‎Cached Similar19 دسامبر 2013 ... ابروها و مژه های ما به چهره مان شکل و چهارچوب می دهد. زمانی که مژه ها و ابروها کم پشت شوند و یا یکدفعه ای بریزند، وضعیت واقعا استرس زایی برای فرد ... یک علت مهم در ریزش موی ابرو و مژه - جام جم آنلاین jamejamonline.ir/sara/.../یک-علت-مهم-در-ریزش-موی-ابرو-و-مژه‎Cachedبسیاری از ما به محض این‌که موهای سرمان دچار ریزش می‌شود، به فکر درمان می‌افتیم و اغلب نیز به پزشک مراجعه می‌کنیم، اما وقتی ریزش موها در ناحیه ابرو و مژه اتفاق ... درمان ریزش مژه - نمناک namnak.com/2284-درمان-ریزش-مژه.html‎Cached Similarریزش مژه و عوامل ریزش مژه و راه های درمان ریزش مژه و .. رادرنمناک ببینید. علل و درمان ریزش و کم پشتی مژه و ابرو - نمناک namnak.com/7261-علل-و-درمان-ریزش-و-کم-پشتی-مژه-و-ابرو.html‎Cached Similarخانم ها, دختر خانم ها و حتی آقایون گاهی دچار ریزش و کم پشتی ابرو و مژه می شوند که این مسئله ای نگران کننده است. دلایل و درمان هایی موثر هستند که در این جا ما به برخی از ... درمان ریزش مژه و ابرو | مجله پزشکی دکتر سلام www.hidoctor.ir/tag/درمان-ریزش-مژه-و-ابرو/‎Cached Similarمژه‌ها خاصیت لمسی خیلی شدید دارند و تماس ذرات حتی بسیار ریز با مژه را به مغز خبر می‌دهند و مغز به محض اطلاع از اینکه یک جسم مضر نزدیک چشم شده ا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

سریال دیوار شیشه‌ای با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون

سریال دیوار شیشه‌ای با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون

به نقل از خبرگزاری فارس، سریال دیوار شیشه‎ای با حضور فریدون محرابی و ویدا جوان برای ایفای نقش‌های ثابت و اصلی  این سریال در حال تولید است. محرابی قرار است نقش مجری  را در این سریال بازی کند و ویدا جوان نیز به عنوان تهیه کننده و همسر او در این سریال هم بازی‌اش خواهد بود. ضبط دومین اپیزود این سریال در حال انجام است. سریال دیوار شیشه‌ای با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون ساخته می‎شود . مجموعه تلویزیونی دیوار شیشه‎ای ماجراهای تهیه کننده و مجری جوانی است که مشغول تهیه یک برنامه تلویزیونی می‌شوند که در آن ماجراهای زندگی افراد مختلف را روایت می‎کند و نیز ماجرای خود آنان نیز قصه‌ای مجزا در این سریال است.

فریدون محرابی که دارای مدرک لیسانس بازیگری از دانشگاه هنر و معماری است و فوق لیسانس کارگردانی و بازیگری را از دانشکده سینما و تئاتر اخذ کرده است. او قبلا نیز در سریال‌هایی نظیر مرگ تدریجی یک رویا، مدار صفر درجه، به کجا چنین شتابان، آشپزباشی، خانه بی پرنده و… نقش آفرینی کرده است و در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز با فیلم سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی  شرکت کرده بود و در نمایش در خواب دیگران نیز بازی کرده است که کارگردانی آن بر عهده نادر برهانی مرند بود. محرابی هم چنین در حوزه نمایش‎های  رادیویی یکی از بازیگران و کارگردانان مشهور است.

ویدان جوان بازیگر اصلی دیگر این سریال نیز در چندین نمایش به روی صحنه رفته است که می‎توان به جان گز به کارگردانی نیما دهقان و مضحکه شبیه به قتل به کارگردانی حسین کیانی اشاره نمود. جوان در سریال‌های زمانه ساخته حسن فتحی، پژمان و شمعدونی ساخته سروش صحت و… نیز بازی کرده است.

سریال دیوار شیشه‌ای نوشته محمد محمود سلطانی و روح الله صدیقی است و کاری از مرکز گسترش فیلمنامه نویسی است که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در حال تولید است.


منبع  :www.chidani.com


ساخت سریالی با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون www.tasnimnews.com/.../ساخت-سریالی-با-موضوع-ماجراهای-زندگی-مجری-تلویزیون‎Cached11 ساعت قبل ... به گزارش خبرگزاری تسنیم، فریدون محرابی و ویدا جوان ایفای نقش‌های ثابت و اصلی سریال در حال تولید «دیوار شیشه‌ای» را برعهده گرفتند. محرابی ... ساخت سریالی با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون - روزان www.roozannews.ir/detail/News/35205‎Cached4 ساعت قبل ... روزان نیوز- ماجراهای زندگی مجری تلویزیون سریال می شود. بازیگران ثابت مجموعه تلویزیونی «دیوار شیشه‌ای» به تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان ... Images for سریال دیوار شیشه‌ای با موضوع ماجراهای زندگی مجری تلویزیون دولت 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

اوضاع اجاره مسکن در کشور + وضعیت اجاره مسکن

اوضاع اجاره مسکن در کشور + وضعیت اجاره مسکن

اوضاع اجاره مسکن در کشور

اوضاع اجاره مسکن در کشور + وضعیت اجاره مسکن

اوضاع اجاره مسکن در کشور + وضعیت اجاره مسکن

اوضاع اجاره مسکن در کشور

در این قسمت از جزقل اوضاع اجاره مسکن در کشور + وضعیت اجاره مسکن را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌ ترین وضعیت اجاره‌ بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر کرد.
اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور

بانک مرکزی در تازه‌ ترین گزارش خود از تازه‌ترین وضعیت اجاره‌بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر کرد. در این گزارش، درصد تغییر شاخص اجاره‌بها در کل مناطق شهری طی سه ماه سوم سال قبل – پاییز ۹۴- نسبت به سه ماه مشابه سال قبل – پاییز ۹۳ – معادل ۹/ ۱۱ درصد ذکر شده است. این در حالی است که شاخص اجاره‌بها طی تابستان سال گذشته در مقایسه با تابستان ۹۳ هم معادل ۹/ ۱۲ درصد اعلام شده است.

بر مبنای اطلاعات منتشر شده در این گزارش، شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماه سوم سال ۹۴ به عدد ۱/ ۱۸۰ رسید که نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۱۲درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید: شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای متوسط در سه ماه سوم سال گذشته، به عدد ۴/ ۱۷۵ رسید که نسبت به سه ماه قبل به میزان ۲/ ۳ درصد و نسبت به سه ماه مشابه سال قبل – پاییز ۹۳- معادل ۱/ ۱۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای کوچک در سه ماه سوم سال ۹۴ به عدد ۱۹۵ رسید که نسبت به سه ماه قبل معادل ۹/ ۳ درصد و نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۲/ ۱۳ درصد افزایش یافته است.همچنین در شهر تهران درصد تغییر شاخص اجاره‌بها در سه ماه سوم سال ۹۴ در مقایسه با سه ماه مشابه سال قبل – ۹۳ – معادل ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافته است.

اوضاع اجاره مسکن در کشورمنبع  :jezghel.com

پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین - اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور چگونه ... qudsonline.ir/detail/News/374597‎Cached3 ساعت قبل ... بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌ترین وضعیت اجاره‌بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر ... اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com sobhanehonline.com/fa/news/94971/اوضاع-اجاره‌-مسکن-در-کشور‎Cachedبانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌ترین وضعیت اجاره‌بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر کرد. اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور - lahzenews.ir lahzenews.ir/fa/news/31681/اوضاع-اجاره‌-مسکن-در-کشور‎Cached9 ساعت قبل ... بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌ترین وضعیت اجاره‌بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر ... اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور entekhab.ir/fa/news/266020‎Cachedبانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تازه‌ترین وضعیت اجاره‌بهای مسکن، درصد آخرین تغییر شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران را منتشر کرد. بانک مرکزی اوضاع اجاره‌ مسکن در کشور را 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵

فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵

فال روز  دوشنبه ۱۳ فروردین ۹۵

فال روزانه دوشنبه 13 فروردین 95

 فال روز 13 فروردین 95 برای تمامی ماه های سال 95

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵

در این قسمت از جزقل  فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ را برای شما علاقه مندان به طالع بینی و فال قرار داده ایم.

متن فال روز ۱۳ فروردین ۹۵

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه فروردین: امروز ممکن است تصمیم بگیرید که دست به کارهای خیلی بزرگ بزنید، زیرا به هر کجا که نگاه می کنید فرصت های چشم گیری را می بینید که انتظارتان را می کشند. متأسفانه، اگر با اعتماد به نفس بیش از حد در مسیر پیش بروید ممکن است برای خودتان مشکل درست کنید. دیگران هم متوجه احساسات شما شده اند و این که حتی حاضرید به خاطر احساساتی که دارید به تنهایی به مسیرتان ادامه دهید. به حرف هایی که می زنید دقت کنید؛ سعی نکنید احساسات تان را طوری بیان کنید که باعث ناراحتی دیگران شوید. لزومی ندارد که برنامه های خود را با شتاب جلو ببرید، این خودتان هستید که این ضرورت را ایجاد کرده اید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه اردیبهشت: شرایط طوری رقم خورده اند که از شما انتظار می رود تکیه گاه احساسی دیگران باشید. امروز حس وفاداری تان را به نمایش خواهید گذاشت، زیرا به نظر می رسد که از عقاید یک کس دیگر طوری دفاع خواهید کرد که انگار از خودتان دفاع می کنید. عقب نشینی نکنید؛ چنین ماجراهایی می توانند در صمیمی ترین روابط تان تأثیرات پایداری را ایجاد کنند. دیگران از این که می توانند به شما اعتماد کنند خشنودند، اما به خاطر داشته باشید که به خاطر قهرمان شدن از احساسات خودتان غافل نشوید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه خرداد: امروز تمایل دارید به کارهایی دست بزنید که احساس لذت را برای تان به ارمغان می آورند، اما یک ندای درونی به شما می گوید که اکنون زمان مناسبی برای تفریح و سبک سری نیست. البته ممکن است به این توصیه ی محتاطانه و منطقی توجه نکنید. با این که می دانید چه چیزی به نفع تان است، اما هنوز هم سرکشانه می خواهید که به این سو و آن سو بروید و دنبال هوس های تان باشید. اما وجدان شما راحت تان نمی گذارد؛ تنها راهی که می توانید در پیش بگیرید تا وجدان تان را ساکت این است که به تعهدات تان عمل کنید و بعد به سراغ شادی و تفریح بروید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه تیر: خوشبختانه، امروز از نظر احساسی آن قدر قوی هستید که بتوانید موضع تان را حفظ کنید، حتی اگر طوفانی از تغییرات هم به سراغتان بیاید باز هم روی شما تأثیری نخواهد داشت. می توانید فشاری را که از جنبه های گوناگون وارد می شود احساس کنید. خودتان را از لحاظ روحی آماده ی رویارویی با ناشناخته ها کنید، زیرا مقاومت کردن کاری را از پیش نمی برد. اگر این صدای ضعیفی را که اکنون به گوش می رسد خفه نکنید بلندتر می شود، تا این که دیگر نمی توانید انکارش کنید. به نفع تان است که بر موجی که به سوی تان روان شده سوار شوید و خودتان را به زیر امواج نیفکنید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه مرداد: امروز درگیر موجی از انرژی های متضاد شده اید. گروهی از این انرژی ها تشویق تان می کنند تا خطر کنید و قابلیت های تان را به نمایش بگذارید. اما بخش دیگری از این انرژی ها می خواهند شما را از تلاطم زندگی دور کنند و آرامش و سکون را به شما هدیه دهند. خودتان دوست دارید که روحیه ی خود را حفظ کنید و وارد عمل شوید. اما بهتر است فعلاً از نظرها دور بمانید و مدتی را به تنهایی سر کنید. اکنون زمان آن است که به مراقبه بپردازید یا این که به طبیعت بروید تا روح و روان تان تان را تقویت کنید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه شهریور: گاهی وقت ها ظاهرتان چنان خونسرد به نظر می رسد که دیگران اصلاً متوجه نمی شوند که در درون تان چه غوغایی برپاست. ممکن است سعی کنید آن چه را در درون تان می گذرد پنهان کنید. اما این راهکار امروز به دردتان نمی خورد، زیرا فعلاً این احساسات تان هستند که راهنمای شما شده اند. برای این که احساسات تان را بیان کنید باید به دنبال راه های خلاقانه بگردید، در غیر این صورت دیگران هرگز شما را نخواهند شناخت. شاید به نظرتان سخت و خطرآفرین برسد، اما به نفع تان است که احساسات تان را فاش کنید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه مهر: معمولاً دوست دارید وقتی همه چیز خیلی جدی می شود، کمی اوضاع را از حالت خشکی دربیاورید. البته این حرکت شما برای گریز از تاریکی به معنی ترس نیست، بلکه این راهی است که در پیش گرفته اید تا انرژی های اطراف تان را که از تعادل خارج شده اند نظم و ترتیب ببخشید. اما اکنون در گردابی از جریان های پیچیده گرفتار شده اید. سعی کنید حقیقتی را که از چشم ها پنهان شده نادیده نگیرید. فقط کافی است یک نفس عمیق بکشید و سپس همگام با احساسات تان حرکت کنید. اگر جرأت به خرج دهید و همه چیز را عمقی بررسی کنید، می توانید به دیدگاه های تازه دست پیدا کنید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه آبان: امروز ممکن است درباره ی یک موضوع پیچیده ی احساسی وارد بحث شده و به این ترتیب به عمق مسأله کشیده شوید. ممکن است فکر کنید که حرف زدن درباره ی این موضوع مؤثر خواهد بود، اما شاید باعث شود که به تاریکی های اسرارآمیزی وارد شوید. البته اگر حقیقت را بفهمید راحت تر می توانید با اقعیت کنار بیایید. باید با آگاهی در مسیر حرکت کنید تا تجهیزات این سفر معنوی را تکمیل کرده باشید. فقط به خاطر داشته باشید که برای جست و جوی ناشناخته های ضمیر ناخودآگاه تان باید ذخایر کافی به همراه ببرید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه آذر: امروز ممکن است احساس خیلی خوبی نداشته باشید. با وجود مشکلاتی که ممکن است با آن ها روبرو شوید، یک ندای درونی به شما می گوید که به روزی که در پیش دارید اطمینان کنید. اموری را که از کنترل تان خارج شده اند رها کنید، شرایط در حال تغییرند و شاید شما دلیل این تحولات را متوجه نشوید. سعی نکنید جلوی چیزی را بگیرید. اکنون زمان آن است که از فرصت های ناشناخته ی هیجان انگیزی که به سراغ تان آمده اند استفاده کنید.

********

  فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه دی: مشکلی که در یک رابطه به وجود آمده ممکن است روزتان را خراب کند، اما این مشکل آن قدر جدی نیست که شما را از مسیر پیشرفت خارج کند. به نظر می رسد که در جنبه های مختلف زندگی تان  به مسیر ادامه می دهید، اما به خاطر داشته باشید که پیشرفت به تدریج حاصل می شود. سعی کنید اهداف تان همیشه جلوی چشم تان باقی بمانند، به این ترتیب می توانید به موقع به هدف مورد نظر دست پیدا کنید. یادتان نرود که همیشه با خود بگویید که "من می توانم."

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه بهمن: امروز موجی از احساسات به ساحل وجودتان هجوم می آورند و شما را با احساسی سرشار از آشفتگی تنها می گذارند. به هر حال متولدین برج دلو می توانند کمی دمدمی مزاج هم باشند. به نظر می رسد که احساسات عجیب و غریبی مدام به سراغ تان می آیند و سپس رهای تان می کنند. این احساس خیلی جدی تر از تجربه های گذشته شما را تحت فشار گذاشته است. اکنون به نفع تان است که خواسته های غیر منطقی خود را بدون هیچ گونه مقاومتی دنبال کنید. تنها وقتی می توانید گنج پنهان را پیدا کنید که به اعماق فرو بروید، اگر در ساحل باقی بمانید اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه اسفند: امروز دچار احساسات شدید هستید و هیچ چیزی نمی تواند شما را از بیان آن چه در درون تان می گذرد بازدارد. به نظر می رسد که امروز به دنبال ماجراهای عاشقانه هستید و علاقه ی چندانی به جست و جوی روابط منطقی ندارید. به خاطر داشته باشید که عشق به همراه مسئولیت پذیری می آید. سعی کنید راه های خلاقانه ای پیدا کنید که بتوانید به روابط تان جانی دوباره ببخشید. هر راهی را که می توانید امتحان کنید، حتی اگر به نظرتان غیرواقعی بیاید.

********

 فال روز ۱۳ فروردین ۹۵

نوشته فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵ اولین بار در جزقل پدیدار شد.منبع :jezghel.com

فال روز 13 فروردین 95 برای تمامی ماه های سال 95 - جزقل jezghel.com/fun/astrology/omen-day-13-of-farvardin-95‎Cachedفال روز ۱۳ فروردین ۹۵ ماه فروردین: امروز ممکن است تصمیم بگیرید که دست به کارهای خیلی بزرگ بزنید، زیرا به هر کجا که نگاه می کنید فرصت های چشم گیری را می ... فال روز ۱۰ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵ - جزقل jezghel.com/fun/astrology/omen-day-10-of-farvardin-95‎Cachedفال روز 10 فروردین 95, فال 10 فروردین ماه 94,فال روز 10 فروردین ماه 94,فال روز 10 فروردین ماه 1394,فال روزانه 10 فروردین 95,طالع بینی جمعه 10 فروردین 95. طالع بینی سال ۹۵ + فال سال میمون سال ۱۳۹۵ - جزقل jezghel.com/fun/astrology/astrology-years-2016‎Cachedطالع بینی سال 95,فال سال 95,فال سال 95 نیمه اول,فال سال 95 برای متولدین نیمه اول ... فال روز ۱۳ فروردین ۹۴ برای تمامی ماه های سال · فال روز 28 اسفند 93 برای تمامی ماه ... فال روزانه جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ | عکس های جدید 95 newphotos95.ir/2016/04/07/فال-روزانه-جمعه-۲۰-فروردین-۱۳۹۵/‎Cached7 آوریل 2016 ... فال روزانه جمعه ۲۰ فروردین ۱۳۹۵,فال ۹۵/۱/۲۰,فال فردا جمعه ۲۰ فروردین ۹۵, فال روزانه جمعه ۲۰ فروردین ۹۵,فال ۲۰ ... فال روزانه – جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ / فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ … .... فال روزانه روز تولد | فال امروز برای متولدین تمام ماه های سال فال روزانه بایگانی | پالاما palama.ir/cat/personality/daily-horoscope‎Cachedفال امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه سال ۹۵ شمسی فال روزانه ۲۴ فروردین متولدین فروردین ... فال روزانه برای شنبه ۲۱ فروردین ۹۵ فال روزانه برای فردا,فال روزانه امروز من,فال روزانه .... فال روزانه پنج شنبه ۱۳ اسفند متولدین تمام ماه های سال فال روزانه ۱۳ اسفند ... فال روز ۱۳ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵ | irctr -17:08 irctr.ir/other/فال-روز-۱۳-فروردین-۹۵برای-تمامی-ماه-های-سال-۹۵-674‎Cached4 ساعت قبل ... طالع بینی جدید فال 13 فروردین ماه فال 13 فروردین ماه 94 فال امروز شما یکدوشنبه 13 فروردین 95 فال روز 13 فروردین 95 فال روز 13 فروردین ماه فال ... فال سال 1395 | طالع بینی سال 95 | فال سال ۹۵ - فال تاروت www.taroot-card.com/fal-95.php‎Cachedامیدواریم سال ۹۵ برای همه شما عزیزان سالی پر از خوش شانسی و معجزه باشد. فروردین. امسال سال موفقیت شما است به شرط آن که تمام تلاش خود را به کار گیرید و در ... در ماه سپتامبر حواستان را جمع کنید و فرصت های کاری که برایتان پیش می آید را از دست ندهید. .... همه چیز را برای خود خوب توضیح دهد و همیشه از تازه ترین اخبار روز دنیا آگاه شود. فال روز ۱۸ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵ - بهترینها behtarinha.nasrblog.com/3828/‎Cached6 آوریل 2016 ... ادامه مطلب فال روز ۱۷ فروردین ۹۵ برای تمامی ماه های سال ۹۵ . .... ۷ days ago – 2 days ago – ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲۳ ۲۲ ۲۱ … فال و طالع بینی روزانه جدید اردیبهشت 95 jadid95.ir/فال-و-طالع-بینی-روزانه-جدید-اردیبهشت-95.html‎Cached19 آوریل 2016 ... تمامی ماه های تولد فال و طالع بینی روز یکم فروردین سال 95فال امروز من در ... طالع بینی سال ۹۵ برای متولدین اردیبهشت … .... طالع بینی سال بز فال ازدواج فال تیر سال فال تیر سال بز فال روزانه فال سال ۱۳ فال سال فال سال سال بز فال ... فال روز شنبه 14 فروردین 95 - دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود موزیک با ... www.downloadnowruz95.blogsky.com/.../فال-روز-شنبه-14-فروردین-95‎Cached2 آوریل 2016 ... ۲ روز پیش - فال روزانه چهار شنبه ۱۱ فروردین ۹۵ تمام ماه ها. ... شنبه چهاردهم فروردین ماه سال 95 طالع بینی امروز برای تمامی ماه های تولد در سایت تیپ تاپ, ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

بیوگرافی مجید صالحی +گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله

گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله را در ادامه مطلب مشاهده کنید. صالحی (زاده ۲۶ شهریور ۱۳۵۴ در محلهٔ امامزاده حسن تهران) بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده اهل ایران است.

بیوگرافی مجید صالحی +گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله

مجید صالحی

طراح گریم آقای مجید صالحی با انتشار عکس گریم جدید او و همچنین متن زیر صفحه شخصی اش را بروز کرد:

گریم اقای صالحی در سریال ابله
طراح گریم اقای مجید اسکندری
بافت و اجرای گریم مرتضی کهزادی

مجید صالحی

در سن هجده سالگی با شرکت در موسسه ی بازیگری رسام هنر وکلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان، این حرفه را به طور جدی دنبال نمود.وی فعالیت هنری خود را با بازی در نمایش دکتر جوشکار و تاتر بعدی «آنتیگونه» آغاز کرد و سپس به تلویزیون رفت و در مجموعه‌های تلویزیونی مختلف و البته اغلب با مضمون کار کودک و طنز بازی، نویسندگی و کارگردانی کرد.

 منبع  :www.keder.ir

بیوگرافی مجید صالحی +گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله - جوونی www.javuni.ir/news/81306‎Cached3 ساعت قبل ... گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله را در ادامه مطلب مشاهده کنید. صالحی (زاده ۲۶ شهریور ۱۳۵۴ در محلهٔ امامزاده حسن تهران) بازیگر، کارگردان، ...نوشته ... Images for بیوگرافی مجید صالحی +گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله عکس دو گریم متفاوت مجید صالحی در سریال ابله - مجله اینترنتی تاپ ناز www.topnaz.com/عکس-گریم-متفاوت-مجید-صالحی-سریال-ابله/‎Cached19 نوامبر 2014 ... عکس های جالب مجید صالحی در دو گریم متفاوت در سریال ابله, نقش مجید صالحی در سریال ابله چیه؟, عکس بازیگران سریال ابله, دانلود سریال ابله, مجید ... ربات های قاتل بایگانی - تفریحی خبری rsslinker.com/tag/ربات-های-قاتل/‎Cached4 ساعت قبل ... بیوگرافی مجید صالحی +گریم جالب مجید صالحی در سریال ابله · اعتراض ... بیوگرافی شیخ بهایی+عکسهای زیبای منزل شیخ بهایی+زیباترین ...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی

,بازی های قدمی ایرانی,بازی های جالب

هر رفتاری می تواند در انتقال صحیح یا غلط یک پیام تاثیر گذار باشد، به این ترتیب که هر گونه ترس، خنده، غم، شادی و سکوت می تواند در انتقال یک پیام، تاثیر گذار باشد و این تاثیر تا مرز برداشت برعکس از یک پیام ادامه یابد. بازی این هفته در همین باره است.

بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی

عنوان بازی:
پچ پچ یا همان در گوشی،
گروه سنی:
۷ تا ۱۵ سال (شامل دختر و پسر)،
تعداد شرکت کننده:
گروهی (۳ نفر به بالا)
وسایل بازی:
قلم و کاغذ.
هدف های رفتاری: تمرکز حواس، افزایش دقت، قدرت به یادسپاری، بالا بردن اعتماد به نفس و بالا رفتن قدرت کلامی و شنیداری.

شرح اجرای بازی
مربی (والدین) بازیکنان در این بازی را از بین دوستان و علاقه مندان انتخاب و آن ها را به دو گروه تقسیم می کند و به شکلی مساوی در کنار هم قرار می دهد. مربی (والدین) تعدادی جمله را که می توان به شکل های مختلف بیان کرد انتخاب می کند و روی کاغذ می نویسد. مربی (والدین) از هر گروه یک نفر را انتخاب می کند و آن فرد مسئول انتقال اولین پیام است. آن فرد مسئول گروه است. مربی (والدین) با شروع بازی یک جمله را در گوش سرگروه می گوید و او به نفرات بعدی می گوید و این جمله به آخرین نفر می رسد و آن فرد جمله را روی کاغذی می نویسد یا این که به مربی (والدین) می گوید. هر گروهی که جمله اش را سریع تر به مربی (والدین) برساند برنده می شود. می توان برای فهم بیشتر و جذابیت بازی، جملاتی را انتخاب کرد تا مربی (والدین) در پایان بازی، درباره این جملات از کودکان و نوجوانان توضیح بخواهد یا جملات را موضوع گفت وگو قرار دهد. این گفت وگو باعث فهم بیشتر جملات می شود. گاهی می توان برای بالا بردن اطلاعات عمومی کودکان و نوجوانان از محتوا های ادبی یا تاریخی ایران اسلامی استفاده کرد تا ضمن جذابیت، فرزندان مان با محتوا و ادبیات غنی ما آشنا شوند.

بررسی تاثیرات روان شناسی بازی
هر پیام برای انتقال همواره ۳ جزء دارد: پیام دهنده یا فرستنده پیام، گیرنده پیام و در نهایت محتوای پیام. حفظ امانت و درستی ارسال و دریافت پیام بسیار مهم است. شیوه درگوشی ساده ترین نوع ارسال پیام از گذشته تاکنون بوده است. حفظ امانت در گفته ها و شنیده ها همیشه مد نظر بوده است. این مسئله به حدی است که محدوده حفظ امانت به وسایل و پول خلاصه نمی شود و دامنه آن تا مرز گفتار و کلام می رسد و ما برای حرف هایی که می زنیم و می شنویم، مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. به این ترتیب باید انتقال پیام صحیح انجام پذیرد تا در حق کلام کسی دزدی، تقلب، سخن چینی و بی آبرویی انجام نگیرد. مسئولیت پذیری همواره مربوط به یک شغل یا نگهداری وسیله ای نیست و گاهی این مسئولیت به یک جمله مربوط است. حساسیت این موضوع آنقدر زیاد است که تاریخی که به ما رسیده است نتیجه همین صداقت و امانت در گفتار است و این ثمره مسئولیت پذیری تاریخ نویسان است.

منبع :www.keder.ir

بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی - کدر - اس ام اس، مد ... www.keder.ir/92917-بازی-های-کودکانهبازی-پچ-پچبازی-های-گرو.html‎Cached4 ساعت قبل ... بازی های کودکانه+بازی پچ پچ+بازی های گروهی. عنوان بازی: پچ پچ یا همان در گوشی، گروه سنی: ۷ تا ۱۵ سال (شامل دختر و پسر)، تعداد شرکت کننده: بازی‌های کودکی، یادش بخیر... - بولتن نیوز www.bultannews.com/fa/news/299184/بازی‌های-کودکی-یادش-بخیر‎Cached13 ا کتبر 2015 ... امروزه با گسترش تکنولوژی و رایانه‌ای شدن بازی‌های کودکان، بسیاری از اسباب ... و کمتر به بازی‌های دستی و فیزیکی علاقه نشان می‌دهند، بازی‌های گروهی کودکان به .... اشتباه ریاضی روزنامه پرسپولیسی ها سوژه استقلالی ها شد پچ پچ. بازی‌های سنتی استان ایلام - بیتوته www.beytoote.com/fun/native-games/traditional1-games-ilam.html‎Cached Similarبازیهای محلی ایلام بازیهای اسان ایلام بازی‌های سنتی,بازی‌های سنتی ایران,بازی‌های سنتی ایلام,بازی‌های سنتی استان ایلام, بازیهای محلی, ... بازی «پچ پچ یا در گوشی» ... بازی‌های سنتی استان ایلام,بازیهای محلی,بازیهای محلی ایران ... سقف امتیاز از قبل مشخص و هر گروهی زودتر به آن سقف برسد، برنده است. .... لباس کودکانه,لباس دخترانه. پچ بازی نید فور اسپید کربن - بازی آنلاین www.akhjoonbazi.com/tag/پچ-بازی-نید-فور-اسپید-کربن/‎Cachedپچ بازی نید فور اسپید کربن, ... استراتژیک · بازی های گروهی · جنگی ... دانلود بازی most wanted برای اندروید با پول بی نهایت,دانلود بازی Need for 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

دانلود آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95 همراه با پاسخ تشریحی

دانلود آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95 سال چهارم دبیرستان رشته تجربی,دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95,دانلود آزمون سنجش سال چهارم دبیرستان رشته ریاضی 10 اردیبهشت 95,دانلود آزمون سنجش سال چهارم دبیرستان رشته انسانی 10 اردیبهشت 95, دانلود آزمون سنجش رشته تجربی 10 اردیبهشت  95,دانلود پاسخ آزمون سنجش رشته تجربی 10 اردیبهشت 95,آزمون 10 اردیبهشت 95 سازمان سنجش سال چهارمآزمون 10 اردیبهشت 95 سنجشآزمون تعاونی سنجشآزمون تعاونی سنجش 95آزمون جامع چهارم سنجش 10 اردیبهشت 95 انسانی و تجربی سال چهارمآزمون سنجشآزمونهای 95 سنجشآزمونهای آزمایشی سنجشدانلود آزمون 10 اردیبهشت 95 سازمان سنجشدانلود آزمون 10 اردیبهشت 95 سنجشدانلود آزمون سازمان سنجش 10 اردیبهشت ماه 1395 رشته تجربیدانلود آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95,دانلود آزمون سنجش 95دانلود آزمونهای آزمایشی سنجشدانلود آزمونهای سراسری سنجشدانلود آزمونهای سراسری سنجش 95دانلود آزمونهای سنجش 95دانلود رایگان 10 اردیبهشت سنجش 95دانلود رایگان آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95دانلود رایگان آزمون اردیبهشت سنجش 95دانلود سنجش 10 اردیبهشت 95دانلود سوالات آزمون 10 اردیبهشت 95 سنجشدانلود سوالات سنجشدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجشدانلود پاسخ تشریحی آزمون 10 اردیبهشت 95 سنجش,

دانلود آزمون سنجش 10 اردیبهشت 95 - سوالات با پاسخ تشریحی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 10 اردیبهشت 95 سنجش,

سال سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

 


منبع : سایت کنکور


تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از مطالب سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

گزارش تخلف : اگر مطلبی در سایت کنکور مشاهده کردید که متعلق به شماست و از انتشار عمومی آن رضایت ندارید کافیست با ایمیل info موسسه یا سایت خود با ایمیل konkur.in@gmail.com در ارتباط باشید و با ذکر لینک پست و ارائه مدارک مورد نظر ما ، جهت حذف سریعتر مطلب اقدام کنید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ja Si

ابزار وبمستر